Befolkningsendring 2022-2050 (%)
-25
-12
-3
3
11
18
26
45

Search

Filter

Table

Full screen

Regionale befolkningsframskrivinger i Norge frem mot 2050

Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)Statistisk sentralbyrå
norwaycounty

Norwegian readme (in English below)

Vi har samlet et utvalg nøkkeltall fra Statistisk sentralbyrås (Statistics Norway) befolkningsframskrivinger for norske kommuner frem mot 2050 i dette interaktive kartet. 🌍 Utforsk kartet:

Kartet er satt til å vise befolkningsendring i % mellom 2022 og 2050 som hovedvisning. Dette kan endres til f.eks befolkning i 2030, 2050 eller andel over 70 år i 2050. Menyknappene på høyre side inkluderer en søkefunksjon for detaljer om enkelte kommuner. I tabellvisningen kan du se alle kommunene som rader og sortere på ulike variabler, enten stigende eller synkende. Filterfunksjonen kan brukes til å tilpasse kartvisningen for å f.eks. kun vise kommuner med over 100 000 innbyggere i 2050, eller kommuner med en forventet befolkningsvekst på over 10%. Merk at brukergrensesnittet er på engelsk. Punktum brukes som desimalseparator, og komma som tusenseparator. 🔍Noen hovedinnsikter fra framskrivningene: - Befolkningsvekst vs. nedgang: Av Norges 356 kommuner, vil 211 se vekst, mens 144 vil oppleve en nedgang innen 2050. - Aldring: Hele 25 kommuner forventes å ha mer enn 30% av befolkningen over 70 år i 2050. - Urban vekst: Store byer som Oslo, Trondheim og Bergen forventes å lede an med betydelig befolkningsvekst. - Økt forventet levealder: Over 60 kommuner vil ha en forventet levealder for kvinner ved fødsel på over 90 år i 2050. 📖 Kort om forusetningene: SSBs framskrivninger er gjort basert på ulike forutsetninger om fruktbarhet, levealder, flyttinger og innvandringer. Tallene i kartet er fra Hovedalternativet, som bruker mellomnivået for de fire komponentene. Lenke til fullstendig datagrunnlag hos Statistisk sentralbyrå: https://www.ssb.no/befolkning/befolkningsframskrivinger/statistikk/regionale-befolkningsframskrivingerEnglish readme

We have compiled a selection of key figures from Statistics Norway's population projections for Norwegian municipalities up to 2050 in this interactive map.🌍 Explore the map:

The map is set to show the population change in % between 2022 and 2050 as the main view. This can be changed to, for example, the population in 2030, 2050, or the proportion over 70 years in 2050.

The menu buttons on the right side include a search function for details about individual municipalities.

In the table view, you can see all the municipalities as rows and sort by various variables, either ascending or descending.

The filter function can be used to customize the map view to, for example, only show municipalities with over 100,000 inhabitants in 2050, or municipalities with an expected population growth of over 10%.🔍Some key insights from the projections:

  • Population growth vs. decline: Of Norway's 356 municipalities, 211 will see growth, while 144 will experience a decline by 2050.
  • Aging: A total of 25 municipalities are expected to have more than 30% of their population over 70 years old in 2050.
  • Urban growth: Large cities like Oslo, Trondheim, and Bergen are expected to lead with significant population growth.
  • Increased expected lifespan: Over 60 municipalities will have an expected lifespan for women at birth of over 90 years in 2050.📖 About the assumptions:

SSB's projections are made based on different assumptions about fertility, lifespan, migration, and immigration. The numbers in the map are from the Main Scenario, which uses the medium level for the four components.

Link to complete data set at Statistics Norway